TESTSONE TRÆNA er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan fremtidens bærekraftige reiseliv og levedyktige lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes.

Hvor stor turistaktivitet tåler og trenger et gitt lokalsamfunn?

Reiselivet globalt er i endring. Denne raskt voksende næring skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsamfunnene svekkes, eller forsvinner helt? Mange av de mest attraktive opplevelsene ligger på steder som er avsides og hvor investeringer er forbundet med stor risiko, noe som skaper utfordringer for det norske reiselivet.  I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan fremtidens bærekraftige reiseliv og levedyktige lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes.

Bakgrunn

Den globale utviklingstendensen innen opplevelsesnæring og reiseliv har i de siste årene handlet mer og mer om nisjemålgrupper og det å kunne tilby opplevelser som er ekte og baserer seg på dypere læring eller nye erfaringer. Mange destinasjoner går helt bort fra det tilrettelagte charteropplegget, og masseturisme er et begrep som ikke har god gjenklang hverken i lokalsamfunnene eller hos turistene. Nye firmaer utfordrer hotellkjedene med mer personlige alternativer, de skreddersydde pakkereisene velges bort til fordel for aktiviteter som oppleves mere ekte og stedsspesifikke. ”Workations” tilbys frilansere hvor arbeid, fritid og reise ofte går hånd i hånd. Reisemåtene blir mer differensiert og individualisert.

Man ønsker å være en verdifull gjest på et sted og ikke en av flere tusen turister. Reisende og de lokale/bofaste etterspør lignende funksjoner og verdier; kultur, natur, mat, lokal stedsutvikling og hverdagsliv – og det å møte hverandre. Disse utviklingstendensene er synlige i flere sammenhenger rundt om i Europa. Steder som København forlater sin tidligere reiselivsstrategi og sier i den nye strategien ”farvel til turisme” for så å satse på utvikling av ”localhood”- noe som handler om besøksnæring og lokalsamfunnsutvikling på en nær, bærekraftig og ”ekte” måte hvor besøkende og bofaste samhandler på en måte som beriker lokalsamfunnet istedenfor å slite det ut.
I denne omstillingen finnes det potensiale. Små steder, som ikke er overutnyttede, har mulighet til å bygge opp en reiselivsnæring og en samfunnsmodell basert på nye leve- og reisevaner. Samtidig er investeringsmønster en utfordring. En generell tendens er at mens de unike opplevelsene – de særpregede og mest attraktive reisemålene – ligger langt fra sentrale strøk, blir investeringene fortsatt konsentrert i byene. Forretningsmodeller baseres på storskala og volum. Lover og regler er også designet for den større skalaen. Lånestruktur, investeringsvilje og byråkratiske hinder gjør at mindre lokalsamfunn har vanskelig for å bygge opp et bærekraftig reiseliv. Problemstillingen finnes mange steder i Norge. Træna er et eksempel.

Prosjektidé

For å lykkes med en bærekraftig utvikling av spennende reisemål og levende lokalsamfunn må det tenkes radikalt nytt. Om 20 år tror vi at skillet mellom arbeid og fritid, turister og lokalbefolkning, er mindre tydelig enn i dag. ”Profesjonelle nomader” eller ”part-time locals” bor og beveger seg mellom steder som for dem er attraktive. Hvor mange besøkende og hvor stor aktivitet trenger og tåler et samfunn som Træna? Prosjektets overordnede ide er å utvikle og etablere en testlab hvor man kan eksperimentere med metoder og prosesser for å skape fremtidens bærekraftige reiselivsopplevelser som går hånd i hånd med utviklingen av levedyktige lokalsamfunn.

Forskningsprosjektets hovedområder: 

  • Fremtidens overnattingssted (Hotell2.0) – Hvordan ser neste generasjons community hoteller ut som er basert på samhandling mellom lokale og tilreisende?
  • Fremtidens opplevelsestilbud – Utvikle og prøve ut nye reiselivstilbud med basis i lokalsamfunnets mennesker, kultur og natur.
  • Grensesnitt mellom lokalsamfunn og reiselivsnæring – Få økt kunnskap om muligheter og begrensninger dagens lover og regler setter for utvikling av nye reiselivstilbud.

  • Bærekraftige forretningskonsept – Utvikle bærekraftige forretningsmodeller som legger til rette for bedriftsøkonomisk og samfunnsmessig lønnsomhet ved innføring av fremtidens overnattingssteder og reiselivsopplevelser.

Prosjektinformasjon

Testsone Træna er et forskningsprosjekt via Forskningsrådets IDÉLAB innen Reiseliv.
Pågår: juni 2018-des 2020
Finansiering: Forskningsrådet

Aktører i prosjektgruppe:

  • Hvitserk Norway
  • Molde forskning
  • Visit Bodø (2018-2019)
  • Proneo AS
  • Træna Kommune
  • Vardehaugen Arkitekter (2019-2020)
Aktiviteter innen prosjektet:
Prosjektet er finansiert av

Workation Week Træna