Bli fisker i Træna!
Ta kontakt så hjelper vi deg.

meldinteresse

SLIK GÅR DET TIL:

 1. Ta kontakt med styreleder eller sekretær i selskapet og fortell hvilken slags fiskerivirksomhet du vil starte
 2. Vi går igjennom at du lever opp til selskapets retningslinjer (se retningslinjer lenger ned)
 3. Træna Fisker AS gjør en vurdering kring dine planer, ser på potensialet og vurderer hvilken slags hjelp som trenges (investeringer, ansvarlig lån eller praktisk støtte)
 4. Styret møtes for å  vurdere om selskapet skal gå in med investering, lån eller annen hjelp
 5. Hvis styret fatter positivt beslut om å inngå avtal, utformes støtten/hjelpen sammen med deg som søker.
 6. Du får en administrativ støttekontakt og en praktisk mentor som hjelper deg med etableringen og driften
 7. Træna Fisker AS støtter prosjektet på en løpetid på 5 år. Målsetningen er at du blir selvstendig og kan drive en bærekraftig virksomhet på egne bein.

Træna, landets eldste fiskevær, har i lang tid levd av fisk. Fiskeri og fiskeindustri er fortsatt hovednæring i kommunen. Men antallet lokale fiskerbåter har gått ned de siste årene og det er plass til en ny generasjon fiskere. Vi mener at med rett tilretteleggelse kan vi få unge mennesker, med bakgrunn i fiskerifaget, til å bygge opp sin virksomhet som fiskere på Træna. Det er en gunstig bedrift, særlig med den rette hjelpen for å komme i gang. Træna Fisker AS er et investeringsselskap hvor et antall lokalt engasjerte og investorer utefra satser på å rekruttere en ny generasjonen fiskere. Selskapet vil i hovedsak investere kapital og videreføre kunnskap til nye fiskere som starter opp på egne båter.

 

Visjon og målsetning


Forretningens visjon er at den næring som en gang bygget opp Træna forblir sterk i lang tid fremover. Målsetningen er å bygge opp et velfungerende og sterkt lokalt fiske og at lokale fiskerbåter blir på Træna.  De kommende to årene er målet å ha minst 2 nye båter, noe som betyr minst 2 nye yngre fiskere.

 

Hvordan fungerer det?


Vi vill rekruttere yngre fiskere til å etabler seg på Træna. Træna Fisker AS investerer kapital (lån eller medeierskap) i den yngre fiskeren som da får mulighet til å bygge opp virksomheten med praktisk og administrativ hjelp og støtte. Han eller hun får ett nettverk av erfarne fiskere og administrativt dyktige, som kan hjelpe til med praktisk læring og det å drive en virksomhet. Når den nyetablerte fiskeren har arbeidet seg opp på et nivå der han/hun kan drive helt selvstendig, vil han/hun ha mulighet for å kjøpe ut øvrige aksjonærer og stå på egne bein. Investeringsselskapet vil da re-investere i neste fiskere.
Ta kontakt dersom du er interessert i å starte fiskeri i Træna eller har spørsmål kring selskapet.

Mail: traenafisker@gmail.com
Styreleder: Sverre Hyttan, 95828611
Sekretær: Moa Björnson +4747478016

2015-09-18 16.58.03-1  2015-07-11 12.04.41

 

RETNINGSLINJER FOR FISKERE SOM ØNSKER ETABLER SEG VED TRÆNA FISKER AS. 

Det skal ved vurderingen av hver enkelt person som tar kontakt og vil etablere seg som fiskere med hjelp fra Træna Fisker AS, legges vekt på følgende:

Retningslinjer til søker

 1. Søker og søkers virksomhet skal skattes til Træna.
 2. Han/hun skal være eller bli registrert i Fiskermanntallet.
 3. Søkere under 35 år prioriteres.
 4. Søkere må kunne dokumentere utdanning eller relevant praksis som fisker/mannskap på fiskebåt, samt sertifisering  som fisker/ mannskap. Referanser kreves.
 5. Søkere må være innstilt på å eie minimum 51% av fartøyet/foretak.
 6. Søkere skal dokumentere minimum 10% egenkapital
 7. Prosjektet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt.
 8. Træna Fisker AS investering- og evnt lånedel skal være et ledd i en større samlet finansieringsplan, hvor bank og egenkapital utgjør de andre delene.

Låne-/investeringsbetingelser

 1. Maksimalt investerings- lånebeløp bestemmes i hver enkelt prosjekt i henhold til vedtektene.
 2. Lånet skal gis direkte til selskapet/søker.
 3. Lånet gis som serielån eller annuitetslån med halvårige avdrag og med en rentesats som er til enhver tid ett prosentpoeng over Innovasjon Norges risikolånerente.
 4. Terminlengden er 6 måneder, de to første årene er avdragsfrie.
 5. Løpetiden er  5 år, eksklusive. 2 års  avdragsfrihet.
 6. Lånet sikres med pant i investeringsobjektet med prioritet etter andre finansieringskilder ved etablering. I tillegg kan det etableres pant i andre aktiva i selskapet.  Attest på fullverdiforsikring kreves. Avgifter for lånedokumenter, tinglysning og liknende belastes låntaker.

Fiskere som etablerer seg ved Træna Fisker AS inngår en mentor avtale med en eller flere erfarne fiskere, og tilknytter seg et nettverk av aktører i Træna. Forpliktelsen går begge veier, både mentorer og nyetablert fiskere er ansvarlig for å følge opp og vedlikeholde avtalen.

Oppfølgning

 1. Investeringsselskapet følger normale normer for oppfølging av utlån ved at lån som misligholdes sendes til tvangsinndriving.
 2. Fisker skal ved evnt salg/overdragelse av eierandeler påse at fiskerandelen på 51% opprettholdes, og styret skal informers om, og godkjenne event salg. 
 3. Dette skal stå i låneavtale og tinglyses same m. lånetilsagn
 4. Dersom fartøy/kvote (som er delvis finansiert av lån eller investeringer av Træna Fisker AS) selges, eller fiskere går over til annen virksomhet, forfaller lån/investeringer i sin helhet til innfrielse.
 5. Ved forlis/total havari skal lån/investering tilbakebetales til Træna Fisker AS jfr. forsikringsoppgjøret.
 6. Når fiskeren skal kjøpe seg ut skal prisen være basert på markedsverdi vurdert ved en innleiet tredjeperson, minimum investerte midler.
KONTAKT

Ønsker du å komme i kontakt med noen i selskapet for å høre mer?
Er du fisker og interessert i å etablere virksomhet?
Send en mail til traenafisker@gmail.com eller ta kontakt med noen nedenfor:

Styreleder: Sverre Hyttan +47 95828611 / shy@pelagia.com
Styremedlemmer:  Eivind Langskjær, Lena Holmen, Stein Holmen, Unni Jakobsen,
Varamedlem: Odd Jostein Stangen og Merethe Lillegård

Sekretær: Moa Björnson +4747478016